EMPREGO: TÉCNICO/A DE TURISMO

RESULTADO SELECCIÓN POSTO TÉCNICO/A TURISMO

DNI

TEST

PROBA IDIOMA

TOTAL

45 870 097 R

4, 72

1,5

6,22

46 901 373 A

2,37

2

4,37

De acordo co establecido nas bases, ao non obter máis de 5 puntos nesta fase, non pasa á valoración de méritos a/a aspirante DNI 46 901 373 A

Valoración de méritos:

DNI Cursos idiomas Total

45 870 097 R 0,5 6,72

Queda seleccionado/a o/a aspirante con DNI 45 870 097 R, que deberá de presentarse neste Concello, o luns día 22 de xullo, ás 09.00 h para a sinatura do contrato. Aportará certificación da conta bancaria e nº de afiliación á Seguridade Social

POSTO DE/ TECNICOA TURISMO.

ADMITIDOS/AS:

46901373A

45870097R

EXCLUIDOS/AS: Ninguén

Tendo en conta que non hai persoas excluidas, esta lista terá carácter definitivo se non se presentan reclamacións contra ela.

A data de selección é o  venres 19 de xullo, ás 10 h., na Casa Consistorial

O tribunal de selección está formado por:

Presidente: Dna Isabel Muñoz, funcionaria do Concello de Muxía

Secretaria: Rosana García, funcioanria do Concello de Muxía.

Vocais, funcionarios/as do Concellode Muxía:

D Jose Mª Canosa Diz,

Dna Mariann Sambad Vilela

Victoria Rivadulla Conde.

——————————————————————————

ANUNCIO

Obxecto:

Selección para contratacion dunha persoa como técnico/a de turismo, durante aproximadamente 5 meses, T/P. (Subvención Deputación Provincial).

Requisitos:

– Desempregado/a.

– Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas bases.

Solicitudes:

Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal en prazo de 5 días naturais a partir deste anuncio.

Selección:

Valoración de méritos e oposición.

A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

BASES