Selección de 2 socorristas de praia. Actualización 13/07/2021

RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO
Publicado na Sede electrónica o resultado do proceso selectivo

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS/AS

Lista provisional de  admitidos ao proceso selectivo de SOCORRISTAS

Admitidos:

 • Ferreiro Amigo, P
 • Varela Castro, A

No caso de non presentarse alegacións no prazo dun día hábil esta lista provisional elevarase a definitiva.

O Tribunal que xulgará as probas selectivas terá a composición que se indica a continuación:

 • Presidente: Rosa Ana García Fernández
 • Secretaria: Anabel Piñeiro Agulleiro
 • Vogal: Diego Castiñeira Romero
 • Vogal: Josefa Vieites Pereira
 • Vogal: Ramón Pérez Barrientos

Convócase aos canditatos/as para a fase de oposición o martes día 13 de xullo ás 10:00 no Salón de Plenos da Casa do Concello. Os candidatos/as deberán acudir con mascarilla e bolígrafo.

Os candidatos/as que resulten seleccionados deberán presentar a acreditación orixinal do cumprimento dos requisitos establecidos nas bases de selección.


LISTA DE CANDIDATOS/AS REMITIDA POLO SPEG

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Publico de Emprego de Cee para a contratación de dous  socorristas, a relación de candidatos/as remitida pola oficina de emprego (Oferta 12-2021-5606) é a seguinte:

 • FERREIRO AMIGO, P.
 • FORMOSO OTERO, Y
 • LADO CASTRO, B
 • VARELA CASTRO, A

Segundo se establece na base cuarta das bases da convocatoria, unha vez remitidos os candidatos/as polo Servizo Público de Emprego, os candidatos/as presentarán instancias a través da Sede Electrónica ou no rexistro xeral do Concello achegando a documentación establecida nas bases de convocatoria

O prazo de presentación de instancias remata o día 8 de xullo ás 14:00 horas.


Obxecto: Selección de dous socorristas a xornada completa. (Programa de fomento de emprego da Consellería de Igualdade e Emprego)
Duración do contrato: 2 meses
Requisitos: persoas desempregadas inscritas na Oficina de Emprego coa titulación homologada para levar a cabo as tarefas de socorrismo. (Consultar bases da convocatoria)
TODAS AQUELAS PERSOAS INTERESADAS EN PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DEBEN CONTACTAR A MAIOR BREVIDADE POSIBLE COA OFICINA DE EMPREGO DE CEE