CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA TRABALLADOR/A SOCIAL MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN

Anuncio 14.04.2021
Por resolución de Alcaldía número 142/2021 elévase a definitivo o listado provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo convocado para a elaboración dunha bolsa de emprego para a realización de contratacións laborais, ou nomeamentos como funcionarios interinos, na categoría de Traballador/a social, mediante o sistema de concurso-oposición e convócase as persoas admitidas, para a realización  da fase de oposición o xoves 6 de maio de 2021, as 12:00 horas no Salón do Voluntariado do Edificio
A Camposa sito na Praza da Camposa do Concello de Muxía.

As persoas aspirantes deberán acudir con DNI, bolígrafo e mascarilla.

—- —-

Anuncio 31.03.2021
Publicación da lista provisional de admitidos e excluidos e nomeamento do Tribunal de selección.
Plazo de emenda: 5 días hábiles
— —
Obxecto: Creación, mediante o sistema de concurso-oposición, dunha bolsa de emprego para a realización de contratacións laborais temporais, ou nomeamentos como funcionarios interinos, no Concello de Muxía na categoría de TRABALLADOR/A SOCIAL, ao obxecto de cubrir os correspondentes postos de traballo cando xurdan supostos de necesidade por razón de creación de novos servizos, xeración de vacantes, ausencia, enfermidades ou substitucións ou outras circunstancias temporais ( programas específicos, acumulación de tarefas,…)
Este proceso non implica en ningún caso unha contratación, senón unha expectativa.
 
Presentación de instancias:
– Preferentemente a través da Sede electrónica do Concello de Muxía
– Prazo: 10 días hábiles a partir do día seguinte  da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia
Documentación do proceso selectivo

Modelo autobaremo bolsa traballador/a social

MUXIA 07 DE MAIO DE 2021

PLANTILLA 1º EXENCICIO BOLSA TS

RESULTADOS 1º EXAME

ANUNCIO DE CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DA FASE DE CONCURSO

TABOLEIRO

RESULTADOS PROV.

ANUNCIO LISTA DEFINITIVA

Lista definitiva de aspirantes aprobados/as, por orde de puntuación, tendo en conta os resultados do sorteo

TABOLEIRO

LISTADO

MUXIA 9 DE XUÑO DE 2021