ANUNCIO CONVOCATORIA DO CONCELLO DE MUXÍA PARA AXUDAS DE EMERXENCIA PARA TAXIS.

O  Concello  de  Muxía  convoca  unhas  axudas  dentro  do  PLAN  DE  REACTIVACIÓN  ECONÓMICA  E  SOCIAL  DE  MUXÍA

COVID-19 e teñen como finalidade paliar os efectos negativos da crise sanitaria do coronavirus sobre o tecido económico

e social do noso municipio, así como promover e facilitar a mobilidade dentro do termo municipal de Muxía por cuestión sociosanitarias.

Para  optar  ao  beneficio  destas  axudas  para  a  utilización  de  taxis,  poderán  ser  preceptores,  aquelas  persoas  que presenten unha mobilidade reducida, así como polo colectivo de persoas que vivan solas, ou que vivan co seu cónxuxe,

maiores de 65 anos, que presenten dificultades de mobilidade, así como ausencia, imposibilidade de apoio familiar ou insuficiente e que non poidan facer uso, con carácter xeral de transportes colectivos.

O prazo de presentación será durante o presente ano, ata 31 de decembro de 2020.

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DE EMERXENCIA PARA TAXIS

ANUNCIO NO B.O.P