CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN.

Obxecto: Creación, mediante o sistema de concurso-oposición, dunha bolsa de emprego para a realización de contratacións laborais temporais, ou nomeamentos como funcionarios interinos, no Concello de Muxía na categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ao obxecto de cubrir os correspondentes postos de traballo cando xurdan supostos de necesidade por razón de creación de novos servizos, xeración de vacantes, ausencia, enfermidades ou substitucións ou outras circunstancias temporais ( programas específicos, acumulación de tarefas,…)

Prazo de presentación de instancias:
– 10 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP de A Coruña

Bases e información: Oficinas municipais e sede electrónica.