EMPREGO: AUXILIAR ADMTVO SERVIZOS SOCIAIS

RESULTADO POSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZOS SOCIAIS( 2º Exercicio)

DNI PUNTUACIÓN Exercicio práctico(puntuación mínima 5)
78.801.485N 5,75
46.912.972X 7,75

45871736F Non Presentado.

Dado que se esixe unha puntuación mínima de 5 para ter a consideración de APTO, proponse a contratación de Dª BERTA LOURO RAMÓN con DNI número 46.912.972X, que obten unha puntuación total de 17,5 puntos ( 9,75 puntos do 1º Exercicio e 7,75 puntos no 2º Exercicio).

Queda seleccionado/a o/a aspirante con DNI 46.912.972X, que deberá de presentarse neste Concello, o luns día 5 de agosto, ás 11.00 h para a sinatura do contrato. Aportará certificación da conta bancaria e nº de afiliación á Seguridade Social

______________________________

RESULTADO POSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZOS SOCIAIS

DNI PUNTUACIÓN Exercicio Teórico(puntuación mínima 5)
45.871.736F 6
78.801.485N 6
46.912.972X 9,75

Convócase aos/ás aprobados/as(aspirantes que acadaron un mínimo de 5 puntos) á realización do 2º Exercicio, o día 2 de agosto de 2019, ás 11.30 horas, na Casa do Concello.

30 de xullo de 2019

O  Tribunal

——————————————————————————————————-

ANUNCIO ADMITIDOS/AS POSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZOS SOCIAIS

Admitidos/as

DNI: 45 871 736 F

78 801 485 N

46 912 972 X

Excluídos/as: Ninguén.

Tendo en conta a base Sexta da convocatoria, ao non existir persoas excluídas, esta lista considérase definitiva.

O Tribunal estará formado polos/as seguintes funcionarios/as deste Concello:

Presidente: D. Gonzalo Saborido

Secretaria: Dna. Isabel Muñoz

Vogais: José Canosa Diz

Josefa VieitesPereira

Susana Rey Bértola

A selección terá lugar o martes, día 30 de xullo ás 15.30 h. na Casa Consistorial de Muxía

Muxía 26 de xullo de 2019.


ANUNCIO
Obxecto:
Selección para selección dun/a auxiliar administrativo para SSSS.
Requisitos:
– Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas bases.
Solicitudes:
Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal ata o 24 de xullo de 2019.
Selección:
Oposición.
A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

BASES