EMPREGO:PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEO DO CONCELLO DE MUXIA

RESULTADO TÉCNICO/A DE MUSEO

DNI PUNTUACIÓN

Exercicio Teórico

78802209T 7,4

Finalizada a fase de oposición, o Tribunal procede a valorar os méritos do aspirante que foi considerado apto na fase de oposición obtendo a seguinte puntuación:

DNI PUNTUACIÓN Méritos
78802209T 2,5

Unha vez realizada a valoración de méritos, o Tribunal propón a contratación de D. ANDRÉS GARCÍA RIESGO con DNI número 78.802.209T, que obten unha puntuación total de 9,9 puntos ( 7,4 puntos da fase oposición e 2,5 puntos na fase de concurso).

Queda seleccionado/a o/a aspirante con DNI 78.802.209T, que deberá de presentarse neste Concello, o luns día 5 de agosto, ás 11.00 h para a sinatura do contrato. Aportará certificación da conta bancaria e nº de afiliación á Seguridade Social

————————————————————

RELACIÓN ASPIRANTES ADMITIDOS/AS, EXCLUÍDOS/AS POSTO TÉCNICO DE MUSEO.

Admitidos/as

78 802 209 T

54 128 967 P

Excluídos/as: Ninguén

En caso de non presentarse reclamacións, esta lista enténdese definitiva.

A selección levarase a cabo o vindeiro día 2 de agosto, ás 10.00 h. na Casa Consistorial.

O Tribunal estará formado por: (funcionarios/as municipais)

Presidente: Mariánn Sambad

Secretario/a: Isabel Muñoz

Vogais: Victoria Rivadulla

José Canosa

Sonia Lorenzo

Muxía, 29 de xullo de 2019

————————————————

ANUNCIO

 Obxecto:

 Selección para contratacion dunha persoa como técnico/a de Museo, durante aproximadamente 2 meses, T/P. (Subvención Deputación Provincial).

Requisitos:

 Desempregado/a.

  • Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas

Solicitudes:

 Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal en prazo de 8 días naturais a partir deste anuncio.

Selección:

 Valoración de méritos e oposición.

A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

BASES