,

Subministro por procedemento aberto con múltiples criterios de valoración de camión recollida de lixo