Subministro por procedemento aberto con múltiples criterios de valoración de camión recollida de lixo.

Obxecto

Subministro do camión do lixo

Orzamento

135.000 € (I.E.)n

Financiamento

Orzamento 2017. Partida 1621U11624.00

Presentación de ofertas

No Concello de Muxía, R/ Real, 35 – 15124 – Muxía

Prazo

15 días naturais desde o seguinte ao da publicación do anuncio en Boletín Oficial da Provincia (BOP) ou perfil do contratante (o último deles).

Garantías

Provisional: non se esixe.

Definitiva: 5% prezo de adxudicación sen IVE.

Máis información e pregos

No Concello de Muxía ou chamando ao teléfono 981 742 001

Publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP)