Selección de persoal. Técnico/a A2

BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DE CONVOCATORIA DO CONCELLO DE MUXÍA CORRESPONDENTES Á EXECUCIÓN DA OPE 2022

É obxecto das presentes bases a regulación da convocatoria e o proceso selectivo para a cobertura en propiedade da praza de persoal laboral, a través do procedemento de concurso-oposición, en execución da convocatoria da OEP do ano 2022, publicada no DOGA nº 95 de 18 de maio de 2022

Bases xerais e específicas

Convocatoria BOE