Actualización 30.03.2023.Proceso de promoción interna

Actualización 30.03.2023.
Publicación da lista provisional de admitidos, tribunal e data do exame
____________________________________________________________________________________________________________________________
Obxecto: Proceso selectivo para a cobertura, mediante a modalidade de concurso-oposición, por persoal funcionario de carreira e mediante promoción interna, de 1 praza, subescala de administración xeral, escala administrativa (C1) incluída na oferta de emprego público do Concello de Muxía do ano 2020 publicada no DOG no 31 de 16/02/2021.

Bases e información: Bases e información