Creación bolsa de emprego Arquitecto/a técnico/a

Actualización 29.06.2023
Publicación resultados finales

Actualización 22.06.2023
Publicados os resultados do segundo exercicio.

Actualización 15.05.2023
Publicada a folla de respostas. Resultados primeiro exercicio e convocatoria segunda proba.

Actualización 10.05.2025
Lista definitiva de aspirantes admitidos, data e lugar da primeira proba de oposición

Actualización 18.04.2023
Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, nomeamento do Tribunal e data da proba  primeira proba de oposición

Obxecto: É obxecto desta convocatoria, o nomeamento de funcionario/a interino/a través do sistema selectivo de oposición libre, dunha praza pertencente ao grupo “A”, subgrupo “A2”, encadrado na Escala de Administración Especial, subescala Técnica, baixo a denominación “Arquitecto/a técnico”,

Requisitos: Os establecidos nas bases de convocatoria

Prazo de presentación de instancias: vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio  no BOP
Bases: Bases da convocatoria. BOP 13 febreiro

Anexo I. Modelo de instancia