LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS (BOLSA EMPREGO AUX.ADMTVO/AS)

Lista provisional corrixida de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso
selectivo convocado para a elaboración dunha bolsa de emprego para a realización de
contratacións temporais, como funcionario interino, na categoría de auxiliar
administrativo, mediante o sistema de concurso-oposición.

LISTA PROVISIONAL CORRIXIDA