Selección de 2 técnicos/as de turismo, durante 4 meses a xornada completa

RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TÉCNICOS DE TURISMO

Unha vez realizada a proba escrita e valorados os méritos presentados, o resultado do proceso selectivo para a contratación de dous técnicos de turismo subvencionados pola Deputación da Coruña é o seguinte:

FORMACIÓN EXPERIENCIA EXAME TOTAL
***10383D 2,25 11 13,25
***07965Y 0,75 10,5 11,25
***70097R 0,75 0,5 8,5 9,75
***04648R 0 9,5 9,5
***05887K 1,5 7,5 9
***71439D 1,50 0,8 6 8,30
***86892G NON PRESENTADO
***64954L NON PRESENTADO
***39185H NON PRESENTADO

Vistos os resultados, o tribunal  propón para o posto á

***10383D.

***07965Y

As persoas seleccionadas deberán presentar a seguinte documentación na Casa do Concello o mércores día 1 de xullo:

DNI, tarxeta sanitaria, certificado de conta bancaria.

Quedan como suplentes por orde de puntuación as seguintes persoas:

1. ***70097R.

2.  ***04648R.

3. ***05887K.

4. ***71439D.

Muxía, 30 de xuño de 2020

—- —– —–

Aprobación da lista provisional de candidatos/as admitidos/as ao proceso selectivo 2 técnicos de información turística subvencionados pola Deputación da Coruña:

Admitidos:

 • ***86892G

 • ***07965Y

 • ***364954L

 • ***04648R

 • ***10383D

 • ***05887K

 • ***839185H

 • ***71439D

 • ***70097R

Excluídos

DNI

CAUSA DA EXCLUSIÓN

 • ***85861G

Non acredita a Titulación esixida

O prazo para presentar alegacións á lista de excluídos remata o día 29 ás 13:00 horas. No caso de non presentarse alegacións esta lista provisional elevarase a definitiva.

O Tribunal que xulgará as probas selectivas terá a composición que se indica a continuación:

 • Presidente. Rosana García Fernandez

 • Secretaria: Mónica Iglesias Prego

 • Vogal: Isabel Muñoz Rodríguez

 • Vogal.: Gonzalo Saborido Martinez

 • Vogal: Anabel Piñeiro Agulleiro

Data da proba de selección: 30 de xuño ás 9:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello. Os candidatos/as deberán acudir con DNI,  mascarilla e bolígrafo.

Muxía, 26 de xuño de 2020

____

A N U N C I O

BASES  TÉCNICO/A DE TURISMO