BOLSA DE EMPREGO PSICOLOGO/A CIM

Obxecto: nomeamento de funcionario/a interino/a través do sistema selectivo de concurso oposición libre, dunha praza pertencente ao grupo “A”, subgrupo “A1”, encadrado na Escala de Administración Especial, subescala Técnica, baixo a denominación “psicólogo/a CIM”, conforme o artigo 10 do real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP e creación dunha bolsa de emprego

Presentación de instancias: 
dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da respectiva convocatoria no BOP