BOLSA DE EMPREGO PSICOLOGO/A CIM

Actualización 01/02/2024
Publicados os resultados do 2º exercicio e valoración de méritos
https://sede.muxia.es/sxc/export/sites/muxia/recursos/downloads/Tablon/2024/ANUNCIO_PROG_20231109103015275_ANEXO_1706709608-3.pdf

Actualización 25/01/2024
Publicada plantilla de respostas

Actualización 24/01/2024
Publicados resultados do primeiro exercicio.

Actualización 16/01/2024
Publicada a lista provisional de persoas admitidas e o nomeamento do tribunal no taboleiro electrónico.

Obxecto: nomeamento de funcionario/a interino/a través do sistema selectivo de concurso oposición libre, dunha praza pertencente ao grupo “A”, subgrupo “A1”, encadrado na Escala de Administración Especial, subescala Técnica, baixo a denominación “psicólogo/a CIM”, conforme o artigo 10 do real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP e creación dunha bolsa de emprego

Presentación de instancias: 
dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da respectiva convocatoria no BOP