Proceso de consolidación emprego de temporal Concello de Muxía. Actualización 17.11.2022

RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO DAS PRAZAS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO

Detectado erro nas puntuacións no anuncio de data 11 de novembro de 2022, publicase novamente o resultado do proceso selectivo.

Enlace ao taboleiro electrónico


Resultados do proceso selectivo e datas da proba de galego

Enlace ao taboleiro electrónico


Lista definitiva de persoas admitidas  e excluídas e nomeamento de Tribunal

Enlace ao taboleiro electrónico


Lista provisional de persoas admitidas  e excluídas e nomeamento de Tribunal

Enlace ao taboleiro


Convocatoria e bases xerais e específicas do proceso selectivo das prazas incluídas na oferta de emprego público para 2022, para estabilización de emprego temporal no Concello de Muxía (proceso extraordinario de consolidación).

O Alcalde, por resolución de 24 de agosto de 2022, aprobou as Bases xerais, Bases específicas e a Convocatoria no proceso de estabilización de persoal temporal, de acordo co establecido na D. A. 6ª da Lei 20/2021 de medidas urxentes para redución da temporalidade no emprego público para cubrir as seguintes prazas:

– Operario/a servizos múltiples – G. V – 8 prazas (7 T/P, 1 T/C)

– Monitor/a deportivo – G. IV 1 praza (T/P)

– Limpadoras G. V 2 prazas (1 T/P, 1 T/C)

O prazo de presentación de instancias é de 20 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio do extracto da convocatoria no BOE.

Bases xerais e específicas. BOP 30.08.2022

Anuncio de convocatoria. BOE 13.09.2022