SELECCIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO.

Actualización 28.06.2022

Publicación dos resultados definitivos da fase de oposición e da fase de concurso

Prazo de presentación de documentación: 2 días naturais

resultados definitivos


Actualización 23.06.2022

Publicación dos resultados provisionais da fase de oposición e da fase de concurso

Prazo de presentación de alegacións: 1 día hábil

resultados provisionais


Actualización 20.06.2022

Publicación lista provisional de persoas admitidas e excluídas e data da fase de oposición.

Lista provisional e data fase oposición

Data da proba: xoves 23/06/2022 ás 10:00 no Salón de Plenos da Casa do Concello


CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA SELECCIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO.
Por Resolución de Alcaldía núm. 293/2022 aprobáronse as bases que rexerán o procedemento de selección de persoal para a provisión polo sistema de concurso oposición de 1 posto de técnico/a de turismo.
Prazo de presentación de solicitudes: 5 días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP de A Coruña
Requisitos:
– Posuír os requisitos esixidos nas bases.
A información completa figura nas Bases figura publicada no Boletín Oficial da Provincia e
nas oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

BASES BOP