OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Anuncio admitidos/as excluidos/as Posto Técnico/a Bibliotecas.
Admitidos/as: DNI:
• 78802209T
• 78801485N
• 47369545X
• 79326215C
• 45890097R
• 76933518J
Excluidos/as: Ninguén
Tribunal de selección:
Presidente: Isabel Muñoz Rodriguez, funcionaria Concello de Muxía
Suplente: Soledad Agra, funcionaria Concello de Muxía
Secretaria, Mariann Sambad, funcionaria Concello de Muxía
Suplente: Gonzalo Saborido , funcionario Concello de Muxía
Vocais:
Susana Rey Bertola, funcionaria Concello de Muxía
Suplente: Carmen Barcia Fdez, funcionaria Concello de Muxía
Victoria Rivadulla, funcionaria Concello de Muxía
Suplente: Jose Mª Canosa, Funcionario Concello de Muxía
Nieves Lema Vilariño, Funcionaria Concello de Vimianzo
Suplente: Ramón Mª Leis, Funcionario Concello de Muxía
Data de realización selección:
Xoves 27 de febreiro , ás 16 h , na Casa Consistorial de Muxía.

—————————-

ANUNCIO:

Obxecto:

Selección dun posto de técnico auxiliar de biblioteca para o Concello de Muxía, para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, como persoal funcionario interino, durante tres meses con posible prórroga de outros tres.

Requisitos:

– Posuír a titulación e demais requisitos esixidos nas bases.

Solicitudes:

Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal ata o 21 de febreiro de 2020.

Selección:

Concurso-oposición libre.

A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e nas oficinas municipais. (Telf. 981 742 001).

BASES