BASES SELECCIÓN PERSOAL DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2017, SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA.

OBXECTO:

Contratación dun máximo de 15 persoas (un posto reserva minusvalía) durante dous meses a tempo parcial, como operarios/as de servizos múltiples.

REQUISITOS:

  • Desempregados/as inscritos no SPE.
  • Maiores de 45 anos ou persoas vítimas de violencia de xénero.
  • Posuír estudos primarios rematados.
  • Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo nas AAPP e non estar inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas.
  • Ser español/a ou membro da U.E. ou estado ao que se lle aplique a libre circulación de traballadores/as ou cónxuxe ou descendentes destes (con Tratado ao respecto, no seu caso).
  • Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica incompatible co traballo a desenvolver.

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

Nas oficinas municipais ou a través da Sede Electrónica da páx. Web, antes das 13.00 horas no primeiro caso, do día 25 de abril de 2017 ou das 24 horas dese mesmo día, no caso da Sede Electrónica.

Publicación lista provisional de persoas admitidas e excluídas: Día 26 de abril ás 10.00 horas.

Poderán presentarse reclamacións ao respecto atas as 14.00 horas dese mesmo día.

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas: Día 27 de abril ás 10.00 h.

Descarga o programa de Bases e Selección

RELACIÓN DE EXCLUÍDOS/AS PARA AS PROBAS DE OPERARIOS/AS PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL 2017

DNI CAUSA

79 316 342 Z Non cumprir os requisitos da idade

79 329 657 N Non cumprir os requisitos da idade

RESTO DE ASPIRANTES: ADMITIDOS/AS

Muxía, 26 de abril de 2017

RESULTADO SELECCIÓN OPERARIOS/AS PLAN INSERCIÓN LABORAL

SELECCIONADOS/AS

DNI                   PUNTUACIÓN

76 360 196 N   5 puntos

76 369 784 D   5 puntos

33 248 753 E   4,5 puntos

76 361 633 T   4,5 puntos

32 766 426 M  4 puntos

32 767 120 D   3,75 puntos

76 355 205 N   3,75 puntos

49 473 864 J   3,75 puntos

45 954 402 B  3,50 puntos

76 355 110 D   3,50 puntos

76 360 166 M  3,5 puntos

76 365 848 Y   3,5 puntos

79 324 329 C   3,5 puntos

76 331 849 R   3,25 puntos

76 343 739 T 3,25 puntos

SUPLENTES:

76 361 738 J    3,25 puntos

35 624 060 G   3,25 puntos

76 343 310 P     3 puntos

32 781 024 K     3 puntos

32 444 516 A     3 puntos

32 419 580 E     2,5 puntos

76 360 261 P     2,5 puntos

78 802 431 S    2,5 puntos

32 438 665 V   2 puntos

As persoas selecccionadas personaranse o vindeiro luns, día 8 de maio ás 12.00 horas para a sinatura do contrato.

Traerán DNI, nº afiliación seguridade social e certificado da conta bancaria.

Muxía, 4 de maio de 2017