LISTA PROVISIONAL DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA MATERIAL ESCOLAR (2º PRAZO)

Solicitantes con axuda concedida:

47364047D

Y0100026J 2 solicitudes

46905234T

76361711D

79324335A

32809593R

76369453T

76361713B

79317601P

76367701L

76366867J

44809183P

76368561M

78800284F

Y5522121L

79327639H 2 solicitudes

47371749Y

47364025X 2 solicitudes

46911638X

Prazo alegacións e subsanación documentación: Dez días naturais e a través da Sede electrónica municipal.

As persoas interesadas poderán, unha vez publicada a listaxe definitiva de axudas, proceder á presentación a través de Sede electrónica municipal, das facturas xustificativas do gasto.

De acordo co establecido na Lei Xeral de Subvencións recórdase que para o pago dos importes concedidos e xustificados, será requisito imprescindible que a persoa beneficiaria cumpra nese intre, cas obrigas esixidas na mencionada Lei, entre elas a de non ter débedas con Hacienda, Facenda nin Seguridade Social, extremo que será comprobado de oficio polo Concello

NOTA: non se admiten as facturas ata que despois da resolución definitiva se faga público o prazo para subilas á sede electrónica do Concello