Selección de 8 operarios/as durante tres meses, 5,5h/diarias.

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 8 OPERARIOS/AS DENTRO DEL PROGRAMA PEL

Fase de oposición

DNI

Puntuación

***60196N

9

***44052E

9

***55205N

7

***10657X

8

***85411G

8

***60166M

7,5

***40391W

8

***65848Y

7

***82316W

7

***54797M

7,5

***19313P

7,5

***01886E

7,5

***54402B

7

***09467J

7

***12845L

6,5

***73864J

6

***60261P

6

***24328L

5

***61177G

5,5

***03471C

5,5

***55096H

NO APTO

***55214K

NO APTO

***55119H

NO APTO

***24329C

NO APTO5

Teniendo encuenta lo  establecido en las Bases, pasan a la seguinte fase aquellas personas que obtienen cinco o mas puntos.

Tabla de resultados de la fase de oposición y concurso

DNI

CONCURSO

OPOSICIÓN

Total

***60196N

0,5

9

9,5

***44052E

9

9

***55205N

1,25

7

8,25

***10657X

8

8

***85411G

8

8

***60166M

0,5

7,5

8

***40391W

8

8

***65848Y

1

7

8

***82316W

0,9

7

7,9

***54797M

7,5

7,5

***19313P

7,5

7,5

***01886E

7,5

7,5

***54402B

0,5

7

7,5

***09467J

7

7

***12845L

6,5

6,5

***73864J

0,5

6

6,5

***60261P

6

6

***24328L

0,75

5

5,75

***61177G

5,5

5,5

***03471C

5,5

5,5

Sumadas las puntuaciones de la fase de concurso y de la  fase de oposición las 8 persoas que alcanzan mayor  puntuacióny por lo tanto resultan propuestas para los  puesto de Operarios/as PEL son:

OPOSICIÓN

CONCURSO

Total

***60196N

0,5

9

9,5

***44052E

9

9

***55205N

1,25

7

8,25

***10657X

8

8

***85411G

8

8

***60166M

0,5

7,5

8

***40391W

8

8

***65848Y

1

7

8

Quedaran como suplentes por orde de puntuación as seguintes persoas tendo en conta que, segundo as bases, no caso de empate de puntuación terán preferencia os aspirantes con maior puntuación o apartado de oposición e se persiste o empate por sorteo. Dado que se dou empate entre varios candidatos, o tribunal procedeu ao sorteo dando como resultado o seguinte:

ORDEN SUPLENTES DNI PUNTUACIÓN TOTAL
1 ***82316W 7,9
2 ***19313P 7,5
3 ***54797M 7,5
4 ***01886E 7,5
5 ***54402B 7,5
6 ***09467J 7
7 ***12845L 6,5
8 ***73864J 6,5
9 ***60261P 6
10 ***24328L 5,75
11 ***61177G 5,5
12 ***03471C 5,5

As persoas seleccionadas deben personarse nas oficinas do Concello o día 30 de xuño, ás 9:00 e presentar a seguinte documentación:

 • DNI
 • Tarxeta sanitaria
 • Certificado de conta bancaria.

Muxía, 29 de xuño de 2020

Lista definitiva de admitidos ao proceso selectivo de 8 operarios/as dentro do programa PEL da Deputación da Coruña:

 • ***55205N
 • ***55214K
 • ***55119H
 • ***12845L
 • ***65848Y
 • ***60166M
 • ***44052E
 • ***55096H
 • ***82316W
 • ***19313P
 • ***54797M
 • ***09467J
 • ***60261P
 • ***60196N
 • ***40391W
 • ***24329C
 • ***01886E
 • ***24328L
 • ***3471C
 • ***73864J
 • ***85300N
 • ***61177G
 • ***54402B
 • ***85411G
 • ***0657X

Ante a imposibilidade de asistir dun dos membros do Tribunal e a incompatibilidade por motivos de familiaridade de outro dos membros, o Tribunal que xulgará as probas selectivas terá a composición que se indica a continuación:

 • Presidente. Ramón María Leis Vidal

 • Secretaria: Josefa Vieites Pereira

 • Vogal: Monica Iglesias Prego

 • Vogal: Mariann Sambad Vilela

 • Vogal.: Anabel Piñeiro Agulleiro

Data e hora da proba selectiva:

29 de xuño ás 9:30  e as 10:00 no Salón de Plenos da Casa do Concello. Os candidatos/as deberán acudir con DNI, mascarilla e bolígrafo.

IMPORTANTE : Para garantir as condicións de seguridade establécense dous turnos por apelido:

9:30: da letra A – L

10:00: da letra M-Z

Os candidatos/as do primeiro turno non poderán abandonar as instalacións ata que de comezo o segundo turno.

Muxía, 26 de xuño de 2020

 – ———-

Lista provisional de candidatos admitidos ao proceso selectivo de 8 operarios/as dentro do programa PEL da Deputación da Coruña:

Admitidos:

 • ***55205N

 • ***55214K

 • ***55119H

 • ***12845L

 • ***65848Y

 • ***60166M

 • ***44052E

 • ***55096H

 • ***82316W

 • ***19313P

 • ***54797M

 • ***09467J

 • ***60261P

 • ***60196N

 • ***40391W

 • ***24329C

 • ***01886E

 • ***24328L

 • ***3471C

 • ***61177G

 • ***54402B

 • ***85411G

 • ***0657X

Excluídos

DNI

CAUSA DA EXCLUSIÓN

 • ***73864J

Non achega tarxeta de demanda de emprego

 • ***85300N

Non achega tarxeta de demanda de emprego

 • ***66933Y

Non achega tarxeta de demanda de emprego

 • ***01485N

Non acredita situación de exclusión laboral

 • ***58001N

Non acredita situación de exclusión laboral

 • ***10925X

Non acredita situación de exclusión laboral

O prazo para presentar alegacións á lista de excluídos remata o día 26 ás 14:00 horas. No caso de non presentarse alegacións esta lista provisional elevarase a definitiva.

O Tribunal que xulgará as probas selectivas terá a composición que se indica a continuación:

 • Presidente. Ramón María Leis Vidal

 • Secretaria: Josefa Vieites Pereira

 • Vogal: Ramón Pérez Barrientos

 • Vogal.: Jesús Picallo Gonzalez

 • Vogal: Mariann Sambad Vilela

Data do proceso selectivo: 29 de xuño 9:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello. Os candidatos/as deberán acudir con mascarilla e bolígrafo.

Para garantir as condicións de seguridade establecense dous turnos para o proceso selectivo por apelido:

9:30: da letra A – L

10:00: da letra M-Z

Os candidatos/as do primeiro turno non poderán abandonar as instalación ata que de comezo o segundo turno.

Muxía, 25 de xuño de 2020

___

A N U N C I O

BASES  PEL 2020